Литературоведение

Szpakowska M. GERALT JEST BOHATEREM CONRADOWSKIM

Dzieci moich przyjaci?? czytaj? Sapkowskiego. Moi przyjaciele czytaj? Sapkowskiego. Czytam i ja. Wygl?da na to, ?e znowu wyrasta nam wyj?tek.

Dzieci moich przyjaci?? czytaj? Sapkowskiego. Moi przyjaciele czytaj? Sapkowskiego. Czytam i ja. Wygl?da na to, ?e znowu wyrasta nam wyj?tek.
Swego czasu Lemem zaczytywa?o si? wielu z tych, kt?rzy od czci i wiary ods?dzali fantastyk? naukow?. Dzi? Sapkowski znajduje uznanie r?wnie? w?r?d tych, kt?rzy do r?ki nie bior? innych ksi??ek typu fantasy. (...)

Poradecki M. ?WIAT TOLKIENA VS SAPKOWSKIEGO

Gdy J. R. R. Tolkien pisa? "Hobbita" a p??niej trylogi? "W?adca Pier?cieni", nie wiedzia?, ?e otwiera nowy rozdzia? historii powie?ci.

G?rski A. WIED?MIN POLSKIEJ LITERATURY

Wied?min polskiej literatury

Cho? nie wszyscy podzielaj? t? opini? - Andrzej Sapkowski nale?y do najwybitniejszych polskich prozaik?w. Swych koleg?w, reprezentuj?cych tzw. g??wny nurt, przewy?sza umiej?tno?ciami warsztatowymi, literack? wyobra?ni? i erudycj?. Jego najnowsza ksi??ka ju? jest bestsellerem. Cho? w ksi?garniach jeszcze si? nie pojawi?a. Paradoks? Tak samo jak z ca?? tw?rczo?ci? tego autora.

Cha?ska W. ROMANTYZM POLSKI DO 1830 ROKU

Romantycznej inwazji na polu poezji dokonali poeci prowincji. "Pierwsze drgnienie przysz?o w prowincji" - powie kilkana?cie lat p??niej Mickiewicz w wyk?adach paryskich. M?odzi tw?rcy rekrutowali si? w g??wnej mierze ze wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej - Litwy, Wo?ynia, Ukrainy. Tematem ich fascynacji by? przede wszystkim rodzimy folklor. Zgodnie z romantycznym duchem, inspiracji szukali w ludowych opowie?ciach i przekazach, karmi?c wyobra?ni? urokami dzikiej przyrody i pe?nymi dramatyzmu dziejami tamtejszych ziem.

Gontarz B. STAWIA? SOBIE (I CZYTELNIKOWI) WYSOKIE WYMAGANIA

20 lutego 2003 zmar? w Krakowie Jan J?zef Szczepa?ski, wybitny pisarz, obecny tw?rczo w polskiej literaturze przez ponad p??wiecze. Obecny r?wnie? jako autorytet moralny - nie tylko w swoim ?rodowisku, lecz r?wnie? w kr?gach czytelnik?w identyfikuj?cych si? z postaw?, kt?r? prezentowa? w utworach, czyli wierno?ci? warto?ciom najwy?szym: honorowi, moralnej odpowiedzialno?ci za w?asne post?powanie, metafizycznemu uzasadnieniu trwa?o?ci ?wiata.

Pie?kosz K. CZES?AW MI?OSZ “WIERSZE OSTATNIE”

Wiersze ostatnie Czes?awa Mi?osza ukazuj? si? – zgodnie z wol? poety – dopiero teraz, gdy up?yn??o ponad dwa lata od jego ?mierci. Zaledwie cz??? utwor?w drukowano za ?ycia tw?rcy, znaczna cz??? ukaza?a si? po?miertnie w r??nych czasopismach i wydaniach ksi??kowych, pozosta?e (oko?o po?owy) to pierwodruki zebrane w tomie "Wiersze ostatnie".

Sarnowicz A. ?WIAT WED?UG LEMA

„Rzadko spotyka si? kogo? , kto jak Stanis?aw Lem tak wnikliwie przenika? ?wiat, kt?rego my nie rozumiemy.(...) Mimo ?e jego powie?ci dotyka?y powa?nych temat?w, zachowa? poczucie humoru i dystans do tego, co dopiero mia?o si? wydarzy?”. Tak o Lemie wypowiedzia? si? Andrzej Wajda, kt?ry, tak jak wielu wielbicieli jego pisarstwa, przyj?? wiadomo?? o ?mierci autora z ogromnym smutkiem.

Misztak A. ANDRZEJA SAPKOWSKIEGO KR?TKA HISTORJA ZAPO?YCZE?

Zwyk?o si? w praktyce uniwersyteckiej zajmowa? „na powa?nie” tylko powa?n? literatur?. Tak?, kt?ra co? wnosi, co? rozwija, kszta?tuje, buduje, wzmacnia, u?wiadamia, poddaje rewizji, oznajmia, ocenia, weryfikuje. Uwag? naukowc?w poch?ania prawie ca?kowicie literatura ambitna, literatura wysoka. Za to szerokim ?ukiem literaturoznawcy omijaj? ca?o?? zjawiska okre?lanego mianem literatury popularnej. Przechodz? do porz?dku dziennego nad milionowymi nak?adami (licz?c nak?ad ?wiatowy), nad licznymi wznowieniami, nowymi t?umaczeniami.

Smole? D. BAJKI MARKA H?ASZKA I ZEMSTA PRUSA SPOZA GROBU