Библиотека художественной литературы

warning: Creating default object from empty value in /home/j/jurijsp0/polonica.ru/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1418.

Prus B. FARAON (1-18)

ROZDZIA? OSIEMNASTY
Od dnia kiedy zosta? namiestnikiem Dolnego Egiptu, zacz??o si? dla Ramzesa ?ycie nies?ychanie uci??liwe, jakiego nie domy?la? si? nawet, pomimo ?e urodzi? si? i wyr?s? w?r?d kr?lewskiego dworu.

Prus B. FARAON (1-17)

ROZDZIA? SIEDEMNASTY
Od owego wieczoru, kiedy Sara ?piewa?a w ??dce, statek dworski ju? nie ukazywa? si? na Nilu, a ksi??? Ramzes pocz?? nudzi? si? na dobre.

Prus B. FARAON (1-15)

ROZDZIA? PI?TNASTY
Na nast?pny dzie? Ramzes wys?a? swego Murzyna z rozkazami do Memfis, a oko?o po?udnia, od strony miasta, do folwarku Sary przybi?a du?a ??d?, nape?niona greckim ?o?nierstwem w wysokich he?mach i po?yskliwych pancerzach.

Na komend? szesnastu ludzi uzbrojonych w tarcze i kr?tkie w??cznie wysiad?o na brzeg i uszykowa?o si? we dwa szeregi. Ju? mieli maszerowa? do domu Sary, gdy zatrzyma? ich drugi pos?aniec ksi?cia, kt?ry rozkaza? ?o?nierzom zosta? na brzegu, a tylko naczelnego ich wodza, Patroklesa, wezwa? do nast?pcy tronu.

Prus B. FARAON (1-14)

ROZDZIA? CZTERNASTY
W miesi?cu Choiak od po?owy wrze?nia do po?owy pa?dziernika, wody Nilu stan??y najwy?ej i zacz?? si? nieznaczny opad. W ogrodach zbierano owoce tamaryndowe, daktyle i oliwki, a drzewa zakwit?y po raz drugi.

W tym czasie jego ?wi?tobliwo?? Ramzes XII opu?ci? sw?j s?oneczny pa?ac pod Memfisem i z wielk? ?wit?, na kilkudziesi?ciu strojnych statkach pop?yn?? do Teb dzi?kowa? tamtejszym bogom za dobry wylew, a zarazem z?o?y? ofiary w grobach wiecznie ?yj?cych przodk?w...

Prus B. FARAON (1-13)

ROZDZIA? TRZYNASTY
Wycieczki nast?pcy tronu, podj?te w celu odkrycia kap?ana, kt?ry ocali? Sar?, a ksi?ciu udzieli? porady prawnej, mia?y nieoczekiwany rezultat.

Prus B. FARAON (1-12)

ROZDZIA? DWUNASTY
Wi?ksz? cz??? nocy Ramzes przep?dzi? w gor?czkowych marzeniach. Raz ukazywa?o mu si? widmo pa?stwa jako niezmierny labirynt o pot??nych ?cianach, kt?rych nie mo?na przebi?. To znowu widzia? cie? kap?ana, kt?rego jedno m?dre zdanie wskaza?o mu spos?b wydobycia si? z labiryntu. I ot?? najniespodziewaniej wyst?pi?y przed nim dwie pot?gi: interes pa?stwowy, kt?rego dotychczas nie odczuwa?, cho? by? nast?pc? tronu, i - kap?a?stwo, kt?re chcia? zetrze? i uczyni? swoim s?ug?.

Prus B. FARAON (1-11)

ROZDZIA? JEDENASTY
Sko?czy? si? miesi?c Tot i zaczyna? miesi?c Paofi, druga po?owa lipca. Woda Nilu z zielonkawej zrobi?a si? bia??, a potem czerwon? i wci?? przybiera?a. Kr?lewski wodowskaz w Memfisie by? zape?niony prawie na wysoko?? dwu ludzi, a Nil r?s? co dzie? na dwie pi??ci. Najni?sze grunta by?y zalane, z wy?szych ?piesznie zbierano len, winogrona i pewien rodzaj bawe?ny. Gdzie z rana by?o jeszcze sucho, tam ku wieczorowi pluska?y fale.

Prus B. FARAON (1-10)

ROZDZIA? DZIESI?TY
Wtem ?piew umilk? zag?uszony wrzaw? i szelestem jakby wielu biegn?cych.

- Poganie!... wrogowie Egiptu!. - wo?a? kto?. - ?piewacie, kiedy wszyscy nurzamy si? w strapieniu, i chwalicie ?yd?wk?, kt?ra czarami swoimi zatrzyma?a bieg Nilu...

- Biada wam! - wo?a? inny. - Depczecie ziemi? nast?pcy tronu... ?mier? spadnie na was i dzieci wasze!...

- Ust?pimy, ale niech wyjdzie do nas ?yd?wka, aby?my jej przedstawili nasze krzywdy...

- Uciekajmy!... - krzykn??a Tafet.

- Gdzie? - spyta? Gedeon.

Prus B. FARAON (1-09)

ROZDZIA? DZIEWI?TY
Po lewej stronie Nilu, na brzegu p??nocnym przedmie?cia Memfis, znajdowa? si? folwark, kt?ry nast?pca tronu odda? na mieszkanie Sarze, c?rce Zyda Gedeona.