Rossica в Польше

warning: Creating default object from empty value in /home/j/jurijsp0/polonica.ru/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1418.

FR?CZEK E.: Dlaczego Stalin nie pom?g? powsta?com?

Wirtualna Polska
2.08.2010

Postawa wojsk radzieckich, stoj?cych bezczynnie na praskim brzegu Wis?y w trakcie walk powsta?czych z sierpnia 1944, by?a zaskoczeniem dla wszystkich. Nie tylko Polacy – zar?wno w kraju jak i na emigracji – zastanawiali si?, co takiego stan??o Stalinowi na przeszkodzie, aby wesprze? antyhitlerowskiego sojusznika. Tak?e Zach?d ze zdumieniem przygl?da? si? wyrachowanej, okrutnej grze Kremla. I bardzo d?ugo nie zrozumia? nikt, co takiego si? w?a?ciwie wydarzy?o.

CHOJNOWSKI A.: 17 wrze?nia 1939 by?a napa?? nie wkroczenie

Strona Internetowa Muzeum Historii Polski
www.muzhp.pl

Z prof. Andrzejem Chojnowskim rozmawia? Adam Tycner

Decyzja o tak p??nym rozpocz?ciu dzia?a? wojennych mia?a uzasadnienie militarne i polityczne...
Dlaczego Armia Czerwona zaatakowa?a Polsk? dopiero 17 wrze?nia?

TAZBIR J.: Wojna polsko-ruska

Focus.pl 16/07/08


Polacy zarzucali Rosjanom barbarzy?stwo i ciemnot?. Rosjanie Polakom – but? i zdrad? S?owia?szczyzny. O prawdziwych powodach s?siedzkiej niech?ci z prof. Januszem Tazbirem rozmawia Tomasz Diat?owicki

Focus Historia: Dlaczego nie lubimy Rosjan?

GREGOROWICZ S.: Antypolska propaganda historyczna w Federacji Rosyjskiej

Nasz G?os nr 2 (143) luty 2009

W postkomunistycznej Rosji po kr?tkim okresie triumfu wolno?ci s?owa oraz prawdziwie niezale?nych medi?w i swobody informacyjnej nast?pi? stopniowy powr?t do praktyki sterowania informacj? przez centralne o?rodki w?adzy oraz oddzia?ywania na jej tre?ci i form? pod pretekstem ochrony interes?w pa?stwa.

MALCZYK J.: Rosyjska TV: Polska by?a pierwszym sojusznikiem Hitlera

Wirtualna Polska 2009-08-23

Rosyjska pa?stwowa telewizja informacyjna Wiesti zaprezentowa?a film dokumentalny "Sekrety tajnych protoko??w", w kt?rym zarzuci?a Polsce sprzymierzenie si? z Adolfem Hitlerem przeciwko ZSRR. W?a?nie to - zdaniem autora obrazu Wadima Gasanowa - by?o jedn? z przyczyn zawarcia przez J?zefa Stalina uk?adu o nieagresji z Niemcami, zwanego paktem Ribbentrop-Mo?otow.

PORADA A.: Carska krew

Polityka 17-11-2007 nr 46

Bolszewicy, kt?rzy w pa?dzierniku 1917 r. zaw?adn?li Rosj?, zamordowali cara Miko?aja II i jego najbli?sz? rodzin? (rozkaz mia? wyda? osobi?cie Lenin). Ale familia Romanow?w by?a liczna i rozga??ziona. Jaki los spotka? innych jej przedstawicieli?

LARECKI J.: Katarzyna ???kowa

Polityka, 02 pa?dziernika 2007

Czy kto? dzi? wie, kim by?a probirszczyca? Wsp??czesnym odpowiednikiem tego nietypowego zaj?cia mog?aby by? testerka. Ale – testerka kochank?w. Wa?na posta? przy boku imperatorowej Rosji.

KORKU? M.: Nasze Lenino

Tygodnik powszechny 14.10.2008

Bitwa pod Lenino to jedno z najbardziej wyrazistych miejsc pami?ci: uosabia dramat Polak?w na Wschodzie.