Niewiadomska C. PODANIE O POPIELU

?Niedaleko od Gniezna, nad jeziorem Gop?em, wznosi? si? gr?d Kruszwica. Tam mieszka? ksi??? Popiel, jeden z nast?pc?w Lecha, i rz?dzi? krajem gro?nie i surowo. Chcia? wi?kszej w?adzy, ni? mieli jego poprzednicy. Chcia? rz?dzi? sam, nie pytaj?c nikogo o rad?. ?ona Niemka opowiada?a mu nie raz, ?e tak rz?dz? ksi???ta w Niemczech.
??A w Polsce z dawna by? obyczaj, ?e knia? w wa?niejszych sprawach zwo?ywa? na rad? starszych kmieci, czyli gospodarzy, w?a?cicieli ziemi. Taka rada, z kmieci z?o?ona, nazywa?a si? wiecem.
??Popiel nie chcica? zwo?ywa? wiec?w, a kmiecie rozgniewani o to, nie chcieli z nim chodzi? na wojn?, odmawiali mu pos?usze?stwa.
??Popiel si? obawia?, ?e z tego zatargu skorzystaj? jego stryjowie: po??cz? si? z kmieciami i odbior? mu w?adz?. Zaprosi? wi?c stryj?w na uczt?, ?ona przyprawi?a trucizn? mi?d i wino i otru?a wszystkich.
Trupy wrzucono do Gop?a.
??Zbrodnia jednak zosta?a pr?dko ukarana. Z cia?a potopionych stryj?w wyl?g?y si? tysi?ce myszy i wyruszy?y wszystkie do Kruszwicy, prosto na dw?r zbrodniarza.
??Przera?ony Popiel, nie umiej?c walczy? z takim nieprzyjacielem, ratowa? si? ucieczk? i z ca?? rodzin? szuka? schronienia w murowanej wie?y, wznosz?cej si? po?r?djeziora na wyspie. Lecz myszy pop?yn??y za nim, dopad?y go na wie?y i zagryz?y.