MALCZYK J.: Rosyjska TV: Polska by?a pierwszym sojusznikiem Hitlera

Wirtualna Polska 2009-08-23

Rosyjska pa?stwowa telewizja informacyjna Wiesti zaprezentowa?a film dokumentalny "Sekrety tajnych protoko??w", w kt?rym zarzuci?a Polsce sprzymierzenie si? z Adolfem Hitlerem przeciwko ZSRR. W?a?nie to - zdaniem autora obrazu Wadima Gasanowa - by?o jedn? z przyczyn zawarcia przez J?zefa Stalina uk?adu o nieagresji z Niemcami, zwanego paktem Ribbentrop-Mo?otow.

W niedziel? przypada 70. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mo?otow, na mocy kt?rego stalinowski ZSRR i hitlerowskie Niemcy podzieli?y Europ? ?rodkow? i Wschodni? na swoje strefy wp?yw?w, w tym dokona?y rozbioru Polski.

"ZSRR by? ostatnim krajem, kt?ry zawar? pakt o nieagresji z Niemcami. Podobne uk?ady i tajne protoko?y by?y norm? europejskiej polityki w tamtych latach" - podkre?lono w filmie.

Jako pierwsza - zaznaczono - z hitlerowskimi Niemcami porozumia?a si? Polska. W filmie nie wspomniano, ?e wcze?niej - w 1932 roku - Polska zawar?a pakt o nieagresji z ZSRR, i ?e respektowa?a go do ko?ca, czyli do radzieckiego najazdu 17 wrze?nia 1939 roku.

Wed?ug autora filmu, Polska prowadzi?a tajne rozmowy z Niemcami od jesieni 1933 roku, a ich tematem by?a walka z komunizmem.

"26 stycznia 1934 roku ambasador Polski w Berlinie J?zef Lipski i szef MSZ Niemiec Konstantin von Neurath podpisali deklaracj? o niestosowaniu przemocy. Polska sta?a si? pierwszym w ?wiecie sojusznikiem politycznym hitlerowskich Niemiec" - wskazano w filmie.

"Polska i Niemcy podpisa?y tajny protok??"

Zdaniem autora, "najwy?sze w?adze ZSRR by?y zatroskane niepokoj?cymi pog?oskami, kt?re r??nymi kana?ami nap?ywa?y do Moskwy z r??nych stolic europejskich". "W Europie m?wiono, ?e Polska i Niemcy podpisa?y tajny protok?? (do deklaracji o niestosowaniu przemocy), w kt?rym mowa by?a o wsp?lnych dzia?aniach militarnych przeciwko Zwi?zkowi Radzieckiemu" - wyja?niono w filmie.

Jego autor zauwa?y?, ?e polski minister spraw zagranicznych J?zef Beck w rozmowie ze swoim radzieckim koleg? Maksimem Litwinowem przyzna?, ?e przypisuje si? mu zawarcie sekretnego porozumienia z Niemcami, jednak pog?oskom tym nie zaprzeczy?.

W filmie przytoczono wypowied? znanego rosyjskiego politologa Wiaczes?awa Nikonowa, kt?ry podkre?li?, ?e radzieccy przyw?dcy uwa?ali Polsk? za silne pa?stwo.

- Bez w?tpienia pami?tali o radziecko-polskiej wojnie z 1920 roku, kt?ra dla Zwi?zku Radzieckiego i Armii Czerwonej mia?a op?akane konsekwencje. Mieli bardzo dobr? opini? o polskiej armii. Polska by?a traktowana jako powa?na si?a militarna, por?wnywalna do radzieckiej - powiedzia? Nikonow, wnuk szefa dyplomacji ZSRR Wiaczes?awa Mo?otowa.

Autor filmu zaznaczy? r?wnie?, ?e w?adze ZSRR by?y tak?e zaniepokojone rosn?c? w si?? Japoni?; doda?, i? niekt?rzy eksperci uwa?ali, ?e Japonia jest w stanie oderwa? Daleki Wsch?d od ZSRR.

"Japonia domaga?a si? gwarancji ze strony Polski"

W filmie przytoczono meldunek wywiadu radzieckiego z Warszawy, z kt?rego wynika?o, ?e w 1934 roku, podczas wizyty brata cesarza Japonii w Polsce, strona japo?ska zabiega?a o polskie i niemieckie gwarancje na wypadek, gdyby zdecydowa?a si? na rozpocz?cie dzia?a? wojennych przeciwko ZSRR.

"Je?li Polska i Niemcy dadz? Japonii gwarancje, ?e wyst?pi? przeciwko ZSRR nazajutrz po rozpocz?ciu wojny mi?dzy Japoni? i Zwi?zkiem Radzieckim, to Japonia jest wystarczaj?co przygotowana, by rozpocz?? wojn? niezw?ocznie" - przekazywa? radziecki wywiad.

"ZSRR stan?? wobec mrocznej perspektywy wojny na dwa fronty. Zapobie?enie temu sta?o si? g??wnym zadaniem radzieckiej dyplomacji" - podkre?li? autor filmu. Odnotowa? te?, ?e w kwietniu 1935 roku gazety "Prawda" i "Izwiestija" opublikowa?y - jak to uj?? - "tekst tajnego protoko?u polsko-niemieckiego".

"By? to przedruk z prasy francuskiej. Z tekstu wynika?o, ?e Polska i Niemcy porozumia?y si? w sprawie prowadzenia wsp?lnych dzia?a? na kierunku wschodnim i p??nocno-wschodnim, czyli przeciwko ZSRR i krajom ba?tyckim. ?adnych protest?w w sprawie tej publikacji w Warszawie i Berlinie nie by?o" - poinformowano w filmie.

Podano w nim te?, ?e w 1935 roku tajne porozumienie o wsp??pracy zawar?y polskie i niemieckie s?u?by specjalne. Autor nie rozwin?? tego w?tku. Wed?ug niego, Stalin by? got?w do zawarcia sojuszu z Polsk? przeciwko Hitlerowi, jednak Polska kategorycznie wyklucza?a wpuszczenie na swoje terytorium radzieckich wojsk.

Jako przyczyn? wtargni?cia wojsk ZSRR do Polski 17 wrze?nia 1939 roku w filmie wymieniono z?amanie przez Niemcy paktu Ribbentrop-Mo?otow przez zaj?cie Lwowa. "Rosja obawia?a si? reanimowania przez Niemcy idei wielkiej Ukrainy" - wyja?niono.

?r?dlo:
http://wiadomosci.wp.pl/drukuj.html?wid=11421477

категории: [ ]