SZANIAWSKI J.: Sybiracy - zagubione pokolenia

Nasz dziennik, 2 kwietnia 2008, Nr 78 (3095)

W przeddzie? kolejnej strasznej rocznicy - rozpocz?cia zag?ady polskich oficer?w w Katyniu, Narodowy Bank Polski 28 marca 2008 r. wprowadzi? do obiegu monety, kt?re maj? upami?tnia? sybirak?w - zagubione pokolenia Narodu. Rzeczpospolita poprzez NBP uczci?a w spos?b nies?ychanie godny i historycznie donios?y miliony Polak?w, kt?rzy od ponad 300 (!) lat zsy?ani byli przez rosyjskich zaborc?w i sowieckich okupant?w. Ko?yma, Workuta, Magadan, Sachalin, Bajka?, Kazachstan, Tobolsk, Irkuck - to nie s? dla nas nazwy geograficzne, ale miejsca martyrologii za Uralem i za kr?giem polarnym, gdzie le?? miliony polskich szcz?tk?w, na og?? bez mogi?y i bez cmentarza. Tylko w latach II wojny ?wiatowej na rozkaz Stalina i Berii w bydl?cych wagonach wywieziono 2 miliony obywateli Rzeczypospolitej, kt?ra zosta?a zlikwidowana jako pa?stwo po 17 wrze?nia 1939 r., a biologicznej eksterminacji mia?y podlega? elity Narodu. Sam Nar?d mia? przesta? istnie?. Genera? Iwan Sierow, jeden z najwa?niejszych wsp??pracownik?w szefa NKWD Berii i taki sam morderca, zbrodniarz i ludob?jca jak jego szef, cynicznie okre?li? we Lwowie zag?ad? Polak?w jako "rewolucyjne zwyci?stwo polskiego ludu nad polskimi panami". W realiach polityki sowieckiej oznacza?o to szybkie przekszta?cenie Narodu w ludno?? pos?uszn?, uleg?? i pozbawion? elit.

W?adze rosyjskie pierwsze konwoje Polak?w wysy?a?y na Sybir ju? w po?owie XVII wieku. Potem byli konfederaci barscy, ?o?nierze powsta?: Ko?ciuszkowskiego, Listopadowego, Styczniowego a? do Warszawskiego w??cznie. Na Sybir zsy?ani byli m??czy?ni, kobiety i dzieci. W sumie powy?ej 5,5 miliona obywateli Rzeczypospolitej! Byli w?r?d nich tacy jak J?zef Pi?sudski, kt?rzy nie tylko nie dali si? z?ama?, lecz odwrotnie - z tym wi?ksz? determinacj? podejmowali walk? o wolno?? Ojczyzny. Ale byli tacy jak Wojciech Jaruzelski, kt?rym Rosjanie przetr?cili na Syberii kr?gos?up i kt?rzy p??niej s?u?yli Moskwie gorliwie w zniewalaniu w?asnych rodak?w i w?asnej Ojczyzny w imi? imperialnych interes?w okupanta sowieckiego.

Polacy, jak by nie patrze?, byli Europejczykami, a jednak Europa na og?? oboj?tnie patrzy?a, jak przez stulecia najpierw Rosja carska, a potem sowiecka wywozi?a miliony niewinnych, bezbronnych i sponiewieranych Polak?w na Wsch?d, w bezkresy Azji, a potem prawie nikt spo?r?d nich ju? nie wraca?. Ma?o kto w Europie niegdy?, i dzisiaj r?wnie? (!), chcia? widzie? w Rosji azjatyckie, barbarzy?skie "imperium z?a". Tym, kt?rzy uwa?aj?, ?e Rosja carska by?a lepsza od sowieckiej, warto przypomnie?, ?e za Stalina co prawda wywo?ono Polak?w w bydl?cych wagonach, ale za car?w konwoje zes?a?c?w z warszawskiej Cytadeli by?y p?dzone w kajdanach na piechot? 5 do 7 tysi?cy kilometr?w na Sybir! Ilu ich dosz?o bitych nahajkami kozackiej eskorty? Gdzie le?? ich niepogrzebane ko?ci?

Wybita przez Narodowy Bank Polski z?ota moneta o nominale 100 z? oraz srebrna o nominale 10 z? maj? warto?? numizmat?w kolekcjonerskich. Natomiast moneta 2-z?otowa jest w normalnym obiegu. Przedstawia ona na rewersie las, a w?r?d pni drzew ludzkie sylwetki. U do?u podpis: "Sybiracy". Dziesi?? pokole? elit polskich pozosta?o na Syberii. To jedyny Nar?d spo?r?d dzisiejszych pa?stw Unii Europejskiej, kt?ry podlega? takiej masowej wielomilionowej zag?adzie przez Rosjan. I je?eli dzisiaj, w XXI wieku, niekt?rzy politycy i publicy?ci z pa?stw starej i nowej Unii Europejskiej zarzucaj? nam rusofobi?, to musimy g?o?no wo?a?, ?e to jest k?amstwo i potwarz. Bardzo dobrze si? sta?o, ?e polski bank centralny - Narodowy Bank Polski, upami?tni? straszn?, trwaj?c? przez stulecia zag?ad? Polak?w na Syberii. Te monety to wa?ny znak naszej pami?ci.

категории: [ ]