SZANIAWSKI J.: Lato 1920

Nasz Dziennik, 30 lipca 2008, Nr 177 (3194)

Najwa?niejszym wydarzeniem w Europie latem 1920 roku nie by?y wcale dramatyczne zmagania Polak?w z milionow? nawa?? Armii Czerwonej, ale "walki" sportowc?w na VII Igrzyskach Olimpijskich odbywaj?cych si? w?a?nie w Belgii, w Antwerpii. Poza olimpiad? kulturalna Europa skupia?a sw? uwag? na wspania?ym letnim Festiwalu Muzycznym W.A. Mozarta w Salzburgu, a niszczenie zabytk?w, palenie ?wi?ty? i dzie? sztuki gdzie? w Polsce przez sowieckich naje?d?c?w prawie nikogo w?r?d europejskich elit nie obchodzi?o. Premier Rosji, a zarazem komunistyczny dyktator i zbrodniarz W?odzimierz Lenin, ocenia?, ?e "Europa jest chora, zdemoralizowana, w chaosie, syta, zasobna i gnu?na". Militarn? konsekwencj? tej politycznej oceny by? rozkaz Lenina do wyruszaj?cych na Zach?d dywizji rosyjskich, aby "(...) zatopi?y bagnet Armii Czerwonej w Europie". Sowieccy przyw?dcy z perspektywy moskiewskiego Kremla patrzyli na Europ? jako na n?c?c? zdobycz. Patrzyli z charakterystyczn? pogard? barbarzy?c?w wobec bogatego i zasobnego Zachodu, kt?ry ani nie chce, ani nie potrafi si? przed nimi obroni?. Dow?dca frontu zachodniego Armii Czerwonej marsza?ek Michai? Tuchaczewski (wybitny strateg, nazywany przez bolszewik?w czerwonym Napoleonem) w rozkazie do swych ?o?nierzy z 2 lipca 1920 r. nakazywa?: "Przez trupa bia?ej Polski prowadzi droga ku og?lno?wiatowej po?odze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szcz??cie i pok?j masom pracuj?cym. Na Zach?d!!! Wybi?a godzina natarcia! Na Wilno, Mi?sk, Warszaw?! Naprz?d marsz!". Tydzie? p??niej na odprawie sztabowej dla dow?dc?w kozackiej kawalerii Tuchaczewski zapewnia?, ?e "Nim minie lato, przemkniecie ze stukotem kopyt ulicami Pary?a".

Armia Sowiecka ju? wtedy by?a najpot??niejsz?, najliczniejsz? i najbardziej okrutn? machin? wojenn?, jak? zna?y dzieje ?wiata. Przeciwko walcz?cym samotnie o wolno?? Polakom byli nie tylko ??dni zwyci?stwa bolszewicy, ale te? otumanieni lewack? propagand? politycy Europy Zachodniej, gdzie na organizowanych przez agent?w Moskwy ogromnych wiecach wznoszono has?a: "R?ce precz od Rosji". By?o to wymierzone nie tylko w Polsk?, ale r?wnie? samob?jcze dla Europy, kt?ra zupe?nie nie rozumia?a grozy po?o?enia. 24 lipca w depeszy do premiera Rosji Lenina komisarz polityczny frontu po?udniowego J?zef Stalin raportowa?, ?e najdalej w 7 dni Lw?w zostanie zdobyty, a "(...) kiedy mamy pokonan? Polsk? i mniej czy bardziej przyzwoit? Armi? Czerwon?, by?oby grzechem nie pobudzi? rewolucji we W?oszech. Nale?y postawi? kwesti? powstania komunistycznego we W?oszech oraz w takich nie okrzep?ych pa?stwach jak Austria, W?gry i Czechy. Rumuni? trzeba b?dzie rozbi?".

Ale wbrew przekonaniu Stalina Polska nie by?a jeszcze pokonana. Naczelny w?dz Wojska Polskiego Marsza?ek Pi?sudski wzywa?: "Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie otaczaj?cy nas zewsz?d skupili wszystkie si?y, by zniszczy? niepodleg?o?? nasz?. Zast?py naje?d?c?w, ci?gn?ce a? z g??bi Azji, usi?uj? z?ama? bohaterskie wojska nasze, by run?? na Polsk?, stratowa? nasze niwy, spali? wsie i miasta, aby na cmentarzysku polskim rozpocz?? swoje straszne panowanie. (...) O pier? ca?ego narodu rozbi? si? ma nawa?a bolszewizmu. (...) Niech na wo?anie Polski nie zabraknie ?adnego z jej wiernych syn?w, co wzorem ojc?w i dziad?w pokotem po?o?? wroga u st?p Rzeczypospolitej".
Latem 1920 r. dochodzi?o w Polsce do masowych zbrodni ludob?jstwa. So?daci rosyjscy mordowali 20 lat przed Katyniem polskich oficer?w-je?c?w (m.in. w Chorzelach, w Zadw?rzu, w Lemaniach), masowo gwa?cili polskie kobiety (okrutny mord na lekarkach i piel?gniarkach szpitala w P?ocku). Przemarsz I Sowieckiej Armii Konnej przez Ma?opolsk? to najwi?kszy pogrom ?yd?w w ca?ej historii Polski. To samo mia?o spotka? ju? wkr?tce ca?? Europ?. Tak si? nie sta?o. Na polach chwa?y nad Wis?? agresja komunizmu zosta?a zatrzymana dzi?ki geniuszowi strategicznemu J?zefa Pi?sudskiego, bohaterstwu polskich ?o?nierzy i determinacji ca?ego Narodu. Europa jak zawsze okaza?a Polsce oboj?tno??. Pisa? o tym 5 sierpnia 1920 r. Papie? Benedykt XV do biskup?w ?wiata w przes?aniu "O zmi?owanie Boga nad nieszcz?sn? Polsk?": "Historia zapisa?a z?otymi zg?oskami zas?ugi Polski wzgl?dem religii chrze?cija?skiej i europejskiej cywilizacji. Atoli - niestety - musia?a zapisa?, jak Europa za to niegodziwie jej odp?aci?a".

категории: [ ]